หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จำนงค์  ธนะภพ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   30 เม.ย. 2558    ถึงวันที่   30 เม.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล - สกอ.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมการจัดทำ มคอ.1 สาขาสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 พ.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  

เนื่องจากการจัดทำร่าง มคอ.1 สาขาสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นสาขาวิชาหนึ่ง ในร่างมคอ.1 ซึ่งเกิดความซ้ำซ้อนกับ ร่าง มคอ.1 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ทาง สกอ.จึงนัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไข

ที่ประชุมมีมติให้หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม สังกัดทั้ง 2 สาขาโดยขอให้ส่งตัวแทนแต่ละสาขา เพื่อหาข้อตกลงเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและผลการเียนรู้   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาใช้ในการพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตรในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th