หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   29 พ.ค. 2558    ถึงวันที่   29 พ.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมชี้แจงทุนอุดหนุนการวิจัยและพิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 พ.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย การขยายสัญญา กระบวนการส่งรายงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมทั้งได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ในการลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย และการเบิกจ่ายทุนดังกล่าว

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่บัณฑิตผู้รับทุน นางสาวอรวรรณ พูลศรี นักศึกษาปริญญาโท สาขาชีวเวชศษสตร์ มหาวิทยาลัยลัยลักษณ์ ในการดำเนินการวิจัย และเกี่ยวกับเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย การขยายสัญญา กระบวนการส่งรายงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ให้เป็นไปตามระเบียบตามที่ทุนกำหนด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ให้ความรู้ คำแนะนำ ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพิจารณาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในปีการศึกษาต่อๆ ไป เพื่อเป็นทุนช่วยสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบัณฑิตศึกษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th