หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   16 ก.พ. 2558    ถึงวันที่   21 ก.พ. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศุนย์สหกิจศึกษาฯ   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 เม.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  1. พบ พูดคุย สอบถาม Job Supervisor โดยลำพัง เพื่อสอบถามความพึงพอใจ ปัญหา/อุปสรรค ความประพฤติ ฯลฯ ของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกสหกิจ 2. พบ พูดคุย สอบถาม นักศึกษาโดยลำพัง ในประเด็นความเป็นอยู่ ปัญหา/อุปสรรค โครงการที่จะดำเนินงาน ผลตอบแทน ฯลฯ 3. หารือร่วมกันระหว่าง Job Supervisor /อาจารย์/นักศึกษา ในประเด็นปัญหา/อุปสรรค โครงการที่จะดำเนินงาน ฯลฯ 4. อื่นๆ เช่น การเดินชมกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีนักศึกษาเป็นผู้แนะนำรายละเอียดกระบวนการผลิต

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ควรฝึกความพร้อมและเสริมทักษะรให้กับนักศึกษามากยิ่งขึ้น และความรู้ที่ได้รับจากการเดินเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ประสานงานกับหลักสูตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนาการฝึกสหกิจให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th