หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  รพีพร  ขวัญเชื้อ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   09 มี.ค. 2558    ถึงวันที่   09 มี.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนนักศึกษาปรีคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective preclinical teaching)
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    26 เม.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในรูปแบบ active learning ให้นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสบัณฑิต ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th