หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อิศรา  ประจงไสย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   23 มี.ค. 2558    ถึงวันที่   27 มี.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หน่วยเครื่องมือพิเศษเพื่อการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    The 4th ASEAN Flow Cytometry Workshop
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 เม.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ flow cytometry
- การประยุกต์ใช้ flow cytometry ในงานวิจัยด้านต่างๆ เช่น Immunophenotype, Malaria Study, Leukemia, Cell sorting



   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ใช้ในงานวิจัยทางด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน รวมถึงการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาภูมิคุ้มกันวินิจฉัย



  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ flow cytometry





พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th