หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุชจรี  จีนด้วง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   03 เม.ย. 2558    ถึงวันที่   03 เม.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมวิชาการเรื่อง "กลุ่มโรคไม่ติตด่อเรื้อรัง (NCDs) โรคที่เราสร้างเอง"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 เม.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง และโรคปอด จัดเป็นกลุ่มโรคที่วินิจฉัยพบในคนไทยมากที่สุด และเป็นกลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดในประชากรไทย ซึ่งสาเหตุหลักการเกิดโรคในกลุ่มนี้มาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเอง เช่น การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ อาหารไขมันสูง หวาน มัน เค็ม การไม่ออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจากการศึกษาทั่วโลก ก็พบว่าสาเหตุการเกิดโรคในกลุ่มนี้ก็มีสาเหตุการเกิดที่เหมือนกันในประชากรทั่วโลก และก็ยังมีแนวโน้มที่จะมีผู้ป่วยเป็นโรคในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เนื่องจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นโรคที่มีสาเหตุหลักจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของแต่ละคน และใช้เวลานานกว่าโรคจะปรากฏ ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันการเกิดโรคในกลุ่มนี้คือ การปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ที่นำไปสู่การป้องกันโรค เช่น การออกกำลังกาย การรับประทานที่มีประโยชน์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ หรือที่เรียกว่า self-care และต้องมีความตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสุขภาพของตนเอง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ทำให้ทราบความสำคัญและปัญหาของโรค NCDs ที่เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในประชากรไทยและประชากรโลก ความรู้ที่ได้จะนำไปสู่การเผยแพร่ความรู้ การบริการวิชาการ การวิจัย การให้ความรู้แก่คนรอบข้าง นักศึกษา ประชาชนในชุมชน ให้รู้จักรักสุขภาพของตนเอง และหันมาดูแลสุขภาพในแนวทางที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้ลดอุบัติการณ์การเกิดโรคในกลุ่มนี้ ซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาพชีวิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดค่าใช้จ่ายในการรักษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th