หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   27 มี.ค. 2558    ถึงวันที่   27 มี.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย/คณะสหเวชศาตร์ จุฬา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 มี.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  

ประชุมเพื่อพิจารณาดังวาระต่อไปนี้

1.       การจัดการประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ 5-6 สิงหาคม 2558 ดดยในแต่ละสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดให้ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และจัดตั้งคณะทำงานในการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันเ พื่อทำ position paper

2.       พิจารณาผลการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ในวันที่ 20 มกราคม 2558 ซึ่งแต่ละสถาบันได้ดำเนินการจัดงานในรูปแบบที่หลากหลาย เรียบร้อยด้วยดี

3.       ติดตามความคืบหน้าการจัดทำโครงการหลักสูตร 4 เดือน ซึ่งแล้วเสร็จ 1 หลักสูตร ได้แก่ กายภาพบำบัดชุมชนโดยหลักสูตรที่เหลือ ได้แก่ หลักสูตรกายภาพบำบัดในเด็กได้เสนอแผนการดำเนินงานจัดทำหลักสูตร คณะทำงานหลักสูตรกายภาพบำบัดระบบหัวใจและหลอดเลือดของบประมาณเพิ่มเติมเนื่องจากใช้บุคคลากรจากต่างจังหวัด และกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุและโรคเรื้อรังยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานหาคณะทำงานเพิ่มเติม

4.       ความคืบหน้าการศึกษาข้อมูล DPT โดยทางสมาคมกายภาพบำบัดได้ขอผู้แทนจากสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดไปร่วมพิจารณาความเป็นไปได้

5.       ความคืบหน้าการผลิตนักกายภาพบำบัดเพิ่ม โดยสภาแจ้งให้ทราบว่าได้ดำเนินการนำเสนอข้อมูลความต้องการนักกายภาพบำบัดเพิ่มในระบบสาธารณสุขให้กับคณะกรรมาธิการรัฐสภา เพื่อดำเนินการต่อไป

6.       การพิจารณารางวัลคุณธรรม จริย นิสิต นักศึกษากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รายชื่อจากทุกสถาบันแล้ว และได้ให้ความเห็นชอบตามรายชื่อที่เสนอมา

7.       แบบประเมินการประเมินศึกษาของนักศึกษาทุกสถาบัน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้เสนอประเด็นว่า CI จากโรงพยาบาลที่อาจารย์จากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ไปนิเทศงานได้เสนอว่าแบบประเมินการฝึกปฏิบัติงานมีหลายรูปแบบซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน จึงเสนอให้ทำรูปแบบการประเมินกลางซึ่งจะนัดอาจารย์ที่ดูแลวิชาการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของแต่ละสถาบันไปประชุมเพื่อดำเนินการต่อไป

8.       กระบวนการรวบรวมเอกสารของ CI ในการรับรองปริญญา สภากายภาพบำบัด ได้พิจารณาแนวทาง ทั้งนี้แต่ละสถาบันได้ดำเนินการไปแล้ว หากมีปัญหาในการรวบรวมข้อมูลอาจใช้ฐานข้อมูลจาเวปไซต์สภากายภาพบำบัดในการตรวจสอบอีกครั้ง

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำข้อมูลการประชุมที่ได้มาดำเนินการ และปรับใช้กับการบริหารงานในสาขาวิชาฯ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

-พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th