หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   01 ก.พ. 2558    ถึงวันที่   05 ก.พ. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาวิจัยแห่งชาติ (วช)   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 มี.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้นักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในระดับเยาวชน (มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา) ได้แสดงแนวคิดและแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่มีคุณภาพ  ได้คัดเลือกผลงานวิจัย เพื่อเข้าร่วมประกวด ผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจาปี ๒๕๕๘ ” โดยได้คัดเลือกผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท นางสาวอรวรรณ พูลศรี โครงการ นาโนสเปรย์สารสกัดสมุนไพรจากน้ำมันรำข้าว พลู เสม็ดแดง และทานาคาในการต้านการอักเสบ

และผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนางสาว ธันย์ชนก บุญรักษ์ และนส.นริศรา แก้วบุญเลิศ เรื่อง ทรูสลิม: สารสกัดธรรมชาติจากชาเขียวและส้มแขกในการลดไขมันในเลือด

โดยมี รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง เป็นที่ปรึกษา   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ถ่ายทอดผลงาน และปรับปรุงผลงานวิจัยให้ทันสมัยให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และนโยบายของประเทศ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เพื่อเป็นแนวทางในการกระตุ้นนักศึกษาคนอื่นๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและสร้างสมประสบการณ์พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0468 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th