หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   27 ก.พ. 2558    ถึงวันที่   01 มี.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมทรัพย์สินทางปัญญา/สภาวิจัยแห่งชาติ   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2015)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 มี.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  เพื่อนำเสนอและจัดนิทรรศการผลงานวิจัยที่ได้ขอรับการจดอนุสิทธิบัตร ในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP FAIR 2015” ภายใต้แนวคิด Innovation for LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability)ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักคิด นักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ นำภูมิปัญญาไทยมาเป็นแรงบันดาลใจใน การพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ และที่สำคัญคือภูมิปัญญาไทยที่กลายมาเป็นนวัตกรรมนั้นจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนและมั่นคง
 โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดง ประกอบด้วย
 1) นาโนอิมัลชันบำรุงผิวสารสกัดน้ำมันรำข้าวและทานาคา
2) ทรูสลิม: สารสกัดธรรมชาติจากชาเขียวและส้มแขกในการลดไขมันในเลือด
 
นอกจากนี้ยังมี
    -นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "แรงบันดาลใจ ใต้ร่มพระบารมี"
    -การจัดจำหน่ายผลงานนวัตกรรมไทยและสินค้าทรัพย์สินทางปัญญา


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การบูรณาการการวิจัยสู่นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ ทางทรัพยฺสินทางปัญญา และพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ โดยให้บัณฑิตได้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สนับสนุน พัฒนาบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต จากผลงานวิจัย นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th