หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   09 มี.ค. 2558    ถึงวันที่   09 มี.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Thailand Toray Sciences and Foundation   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Thailand Toray Sciences and Foundation's Award and Grants 21 st
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 มี.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  Thailand Toray Sciences and Foundation's Award and Grants ครั้งที่ 21 เป็นการสนับสนุนอาจารย์ และ/หรือนักวิจัยที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐานอันจะ อำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย  โดยเฉพาะใน สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา* ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์  โดยผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นอาจารย์/นักวิจัยที่มีประวัติความสำเร็จในผลงานเป็นที่ยอมรับ ของบุคคลในวงการนั้นๆ เป็นอย่างดี หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นที่ ยอมรับในสาขานั้นๆ ในอนาคต
* โดยจะให้ความสำคัญกับชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
ในการนี้ รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ได้รับเข้าร่วมรับทุนช่วยเหลือด้านการวิจัย
โครงการ การวิจัยและพัฒนาน้ำหมักจากผลมังคุดสุกเพื่อเป็นอาหารเสริมในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานและโรคหัวและหลอดเลือด (รศ.ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ดำเนินการวิจัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิที่มีเป้าหมาย คือ

1. การตีพิมพ์ผลงานในวารสารสากลที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
2. การเสนอผลงานในการประชุมระดับสากล
3. สิทธิบัตร
4. การผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ ในรูปของบัณฑิตระดับปริญญาโท/เอก  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

มีการเผยแพร่ ถ่ายทอด และประชาสัมพันธ์ สู่นักวิจัยรุ่นใหม่ นักศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโท/เอกพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th