หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   26 มี.ค. 2558    ถึงวันที่   28 มี.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาวิจัยแห่งชาติ (วช)/ ม.สงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 มี.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพหลัก ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมงาน “มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558” (Regional Research Expo 2015) ภายใต้แนวคิดหลัก “วิจัยสร้างความรู้ ถ่ายทอดสู่สังคม” เพื่อให้ผู้ใช้ผลงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในภาคใต้ ได้เข้าถึงผลงานวิจัย นักวิจัยและ ผู้ให้บริการการวิจัยมากยิ่งขึ้น และยังเป็นเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน องค์กรบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เพื่อสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  โดยได้ร่วมนำเสนอการจัดนิทรรศการแสดงศักยภาพผลงานวิจัย 2 ผลงาน ประกอบด้วย 1) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนอิมัลชันบำรุงผิวจากสารสกัดน้ำมันรำข้าวและทานาคา และ 2) ทรูสลิม:สารสกัดจากธรรมชาติจากชาเขียวและส้มแขกในการลดไขมันในเลือด โดยได้นำเสนอผลงานในรูปแบบปากเปล่าและนิทรรศการร่วมกับผลงานของนักวิจัยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ และประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งประกอบด้วยผลงานวิจัยที่มีศักยภาพของนักวิจัยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการแนะนำบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยระดับชาติ นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ พร้อมการจัดตลาดนัดผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ตลาดนัด Intellectual Property)

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพื่อพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องการถ่ายทอดความรู้สู่นักวิจัยรุ่นใหม่ นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่มุ่งเน้นการวิจัยตามยุทธศาสตร์และนโยบายการวิจัยของประเทศเพื่อการสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ การสร้างบัณฑิตในเชิงการวิจัย และการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการจากงานวิจัยในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th