หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   24 มี.ค. 2558    ถึงวันที่   29 มี.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ 2558 ภายใต้หัวข้อ "National Laboratory
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    29 มี.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  

หลักการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานวิชาการที่มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ได้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศอย่างยั่งยืนและทันต่อเหตุการณ์ สามารถนำผลที่ได้มาแก้ไขปัญหาสาธารณสุขแลคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ ลดการนำเข้าสินค้าต่างประเทศ จากการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดผลงานวิชาการ และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้จัดประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอันจะส่งผลให้มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วย

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สร้างความร่วมมือกับกลุ่มนักวิจัยเพื่อผลิตงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th