หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   25 มี.ค. 2558    ถึงวันที่   25 มี.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ง   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Talent Mobility Fair 2015
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 มี.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  

การส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ (Talent Mobility) เนื่องจากในอดีตบริษัทข้ามชาติและบริษัทร่วมทุนได้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการผลิต แต่ในปัจจุบันประเทศไทยมีคู่แข่งในการรองรับการลงทุนจากต่างประเทศในการเป็นฐานการผลิต เนื่องจากราคาค่าแรงงานของไทยสูงขึ้นบริษัทขนาดใหญ่ได้รับแรงกดดันจากการแข่งขันมากขึ้น ทำให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปทำกิจกรรมความรู้เข้มข้นมากขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตสินค้าคุณภาพสูง มีความแตกต่างและมีนวัตกรรม ส่วนบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเจ้าของคนเดียวหรือวิสาหกิจชุมชนก็ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้น

สวทน. จึงเห็นสมควรจัดให้มี “โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการจัดการภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ (Talent Mobility)” ซึ่งจะเป็นหนึ่งในโครงการเร่งด่วนเพื่อการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ

ในการนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยในครั้งนี้เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัย โดยได้มีการนำเสนอนิทรรศการผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ของทั้งนักวิจัยและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

 โดย โครงการอุทยานวิทยาศาตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการประสานความร่วมมือจากบริษัทเอเชีย แปซิฟิค อินเตอร์เทรด ผ่านทาง สวทน.เพื่อขอรับการสนับสนุนบุคคลากรด้านการวิจัย รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง เพื่อดำเนินการวิจัย ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากน้ำหมักผลมังคุดสุก ซึ่งได้ดำเนินการส่งโครงการวิจัยและส่งเอกสารการตอบรับเข้าร่วมโครงการให้ สวทน.พิจารณาแล้ว และจะดำเนิการวิจัยที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมีสำนักงานปฎิบัติงานและให้คำปรึกษาที่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพื่อเป็นแนวทางในการให้ความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน SMEs .ในรายอื่นๆ และเป็นแบบอย่าง ถ่ายทอดการดำเนินงานร่วมกับภาคการผลิต การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และบัณฑิตสู่ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th