หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 มี.ค. 2558    ถึงวันที่   23 มี.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ช่อง 9 อสมท./มวล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "เลือกเรียนสุดยอดที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 มี.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  การนำเสนอผลงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยปีที่ 23 ในรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "เลือกเรียนสุดยอดที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" โดยมี ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธ์  เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมสนทนาในรายการ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9 อสมท.   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวิจัยเพื่อสนับสนุนเกษตรกร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ในการวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อสุขภาพ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ถ่ายทอดสู่อาจารย์ นักวิจัย รุ่นใหม่ และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท-เอก

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th