หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรรณา  นิลพัฒน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   17 มี.ค. 2558    ถึงวันที่   17 มี.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หน่วยพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต "นักสร้างองค์กรสีขาว"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 มี.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  -มุมมองการทุจริตตามความคิดของผุู้เข้าอบรม -บทเรียนประเทศไทยเรื่องทุจริตและแนวทางการต่อต้านการทุจริต -แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการสร้างองค์กรสีขาว -ระดมความคิดและนำเสนอ "แนวทางการเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริต ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  องค์ประกอบของการทุจริตมี 3 องค์ประกอบ ซึ่งถ้าสามารถจัดการได้กับตัวใดตัวหนึ่ง จะสามารถระงับการทุจริตได้ ซึ่งได้แก่ (1) แรงกดดัน (2) โอกาส (3) ทัศนคติ แนวคิดและเหตุผล สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการสร้างองค์กรสีขาว ในรูปแบบของการส่งเสริมและควบคุม ได้แก่ การให้ความรู้/ปลูกจิตสำนึก การปรับกระบวนการทำงาน การให้รางวัลความดี และการสื่อสารภายในหน่วยงาน เช่น การให้คำปรึกษา/แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี เป็นต้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th