หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรรณา  นิลพัฒน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   16 มี.ค. 2558    ถึงวันที่   16 มี.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ครั้งที่ 5
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 มี.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  -การบรรยาย หัวข้อ ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 -อภิปราย เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับคณะ สถาบัน และระดับหลักสูตร

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเตรียม/รวบรวมผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ และการจัดทำรายงานประจำปีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th