หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิราณี  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   06 มี.ค. 2558    ถึงวันที่   06 มี.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเภสัชกรรม   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    คุมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 มี.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  

ได้ร่วมคุมสอบภาคปฏิบัติ ในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

แนวทางการจัดการสอบภาคปฏิบัติ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ใช้ในการจัดสนามสอบในปีหน้า

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th