หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   06 มี.ค. 2558    ถึงวันที่   06 มี.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเภสัชกรรม และ มอ.   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    คุมสอบ นักศึกษา เพื่อไปสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และร่วมในการเปิดข้อสอบกับทางสภาเภสัชกรรม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 มี.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  

1. ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลนักศึกษา เพื่อไปดูแลความเรียบร้อยในการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยดูแลตั้งแต่อยู่นอกห้องสอบ  และพานักศึกษาเข้าห้องสอบและดูแลความเรียบร้อยของนักศึกษา

2. ได้มีโอกาสร่วมเข้าไปในกระบวนการตรวจข้อสอบ ที่ส่งมาจาก สภาเภสัชกรรม ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาปรับใช้ในการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาในการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  และใช้ในการเตรียมสนามสอบของ ม.วลัยลักษณ์ ซึ่งอาจจะได้เป็นในอนาคต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาสนามสอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th