หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จรวย  สุวรรณบำรุง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   04 ก.พ. 2558    ถึงวันที่   07 ก.พ. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาการพยาบาล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกข้อสอบวัดความรู้ฯ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 มี.ค. 2558


  เนื้อหา ?
     การทำความเข้าใจนโบบายและหลักการของวิชาชีพฯ   แนวทางการออำข้อสอบ  และดำเนินการอแกข้อสอบที่เน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพยาบาล

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
     แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของหลักศุตรพยาบาลศาสตร์  ที่มีความสอดคล้องกับวิชาชีพฯ  และการสอบประเมินความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพฯ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
     การขยายแนวคิด  และหลักการออกข้อสอบในเชิงหลักการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อปรับการเรียนการสอนอย่างครอบคลุม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th