หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จรวย  สุวรรณบำรุง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   23 ก.พ. 2558    ถึงวันที่   24 ก.พ. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มรฏ สุราษฏร์ธานี   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 มี.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  

    หลักการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ  เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นวิทยากร  2 ท่าน  คือ รศ.ดร. ชิตณรงค์   ศิริสถิตย์กุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ มลว. และ ผศ.ดร. จรวย  สุวรรณบำรุง  หัวหน้าหน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

 

          ประสบการณ์การเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติกสนในการเขียนบทความวิชาการ  ที่มีนักวิชาการ  อาจารย์ที่มีประสบการณ์และหน้าใหม่เข้าร่วมประชุม 50 คน  มีการดำเนินการ Before Action Reflect  โดยการเขียนสะท้อนคิดในหัวใจเพื่อเสนอความคาดหวังหรือความต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรม

          การดำเนินการสืบค้นข้อมูล  แหล่งตีพิมพ์  การApproach รายบุคคลในการแก้ปัญหาการเขียนบทความ

 

            Technique การเขียนบทนำแบบสามเหลี่ยหัวคว่ำ  การใช้ Key word ในการสืบค้นแบบ PICO  ใน Data Based ต่างๆ

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

 

           ควรมีการจัดประชุมในทำนองเดียวกันในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เอง   เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเขียนบทความให้มรมากยิ่งขึ้นพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0467 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th