หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 ก.พ. 2558    ถึงวันที่   23 ก.พ. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    สัมมนาแหล่งฝึกก่อนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทาง (ปฐมภูมิ)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ก.พ. 2558


  เนื้อหา ?
  

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 9.00-16.00 น. ได้มีการจัดบริการวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ ณ ห้องบรรยาย 1 หน่วยงานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ชั้น 19 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฐมภูมิและการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมปฐมภูมิสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

2. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมปฐมภูมิระหว่างแหล่งฝึกและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

3. เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในเล่มฝึกงานและร่วมกันเสนอความคิดเห็นต่อการพัฒนาเล่มฝึกงาน

ซึ่งกำหนดการสัมนามีดังนี้

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.        เสวนาเชิงวิชาการ “การทำงานปฐมภูมิในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพ: ความคาดหวังและความท้าทายของเภสัชกรปฐมภูมิ” โดย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และเภสัชกร

12.00 – 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.        ร่วมพิจารณาแนวทางการจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมปฐมภูมิ และคู่มือการฝึกปฏิบัติงาน ปี 2558   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การสัมมนาในครั้งนี้ได้แนวคิดจากสหสาขาวิชาชีพเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในงานเภสัชกรรม ปฐมภูมิ และคู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมปฐมิภูมิ ที่แหล่งฝึกปฏิบัติงานต้องการ


  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

 พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th