หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บงกชกร  พลไชย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   10 ก.พ. 2558    ถึงวันที่   10 ก.พ. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรมชุมชน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ก.พ. 2558


  เนื้อหา ?
  

การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรมชุมชน เนื่องจากมีการเปลี่ยนคณะกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ จึงจำเป็นต้องประชุมร่วมกัน ในหัวข้อดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ วาระการทำงานปี 2556-2558

2. พิจารณาคณะอนุกรรมการสาขาเภสัชกรรมชุมชน ปี 2558-2560

3. วางแผนการจัดสอบวัดความรู้และสมรรถนะงานเภสัชกรรมชุมชน ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยกำหนดจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 17.00-19.00 น.

4. การปรับปรุงแบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน แบบนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งใช้ร่วมกันทั่วประเทศ

5.  Update รายชื่อร้านยาแหล่งฝึกและร้านยามุ่งเป้าในแต่ละมหาวิทยาลัย

ุ6. การจัดทำ website กลางเพื่อรวบรวมข้อมูลแหล่งฝึก   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- วางแผนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพปี 2558

-  เตรียมการสอบวัดความรู้และสมรรถนะ ในงานเภสัชกรรมชุมชนในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 17.00-19.00 น. โดยจัดทำข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ  และส่งผลการสอบไปยังส่วนกลาง  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -  วางแนวทางพัฒนาแหล่งฝึกของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรมชุมชน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th