หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ขวัญธิดา  อุทัยสาร์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   23 ก.พ. 2558    ถึงวันที่   23 ก.พ. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลพัทลุง   จังหวัด  พัทลุง
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ก.พ. 2558


  เนื้อหา ?
  นิเทศการฝึกงานของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 1 คน ที่โรงพยาบาลพัทลุง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. ทางโรงพยาบาลเสนอให้มีการทดสอบ pre-test และ post-test เพื่อประเมินความรู้ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา

2. ทางโรงพยาบาลเสนอให้มีการฝึกงานพร้อมกับมหาวิทยาลัยอื่น เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ด้านวิชาชีพ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. เน้นสอนให้นักศึกษามีความสามารถในการประมวลผลแลปและเชื่อมโยงกับการวินิจฉัยโรคต่างๆ ได้

2. ควรมีการจัดอบรมทางวิชาการโดยมีผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคคลากรในโรงพยาบาลพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th