หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรารัตน์  สองสี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   23 ก.พ. 2558    ถึงวันที่   23 ก.พ. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลพัทลุง   จังหวัด  พัทลุง
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 ก.พ. 2558


  เนื้อหา ?
  เดินทางไปนิเทศการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ณ โรงพยาบาลพัทลุง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - ได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีข้อสอบ pre-test และ post-test สำหรับใช้ในการทดสอบความรู้ของนักศึกษาก่อนและหลังการฝึกงานในแต่ละแขนงวิชา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - ทางโรงพยาบาลอยากให้ทางหลักสูตรมีการจัดการอบรมความรู้ทางวิชาการ หรืออยากให้คณาจารย์ในหลักสูตรมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงพยาบาล

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th