หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จำนงค์  ธนะภพ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   16 ก.พ. 2558    ถึงวันที่   16 ก.พ. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยสถาบันการศึกษาสาธารณสุขสาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 ก.พ. 2558


  เนื้อหา ?
  

1. เพื่อชี้แจงหน้าที่ของอนุกรรมการ ได้แก่

1) พัฒนาระบบและกลไก ในการสร้างเครือข่ายวิจัย

2) พัฒนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ สหสาขาของเครือข่ายการวิจัย

3) สร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและวิชาการ

4) รายงานผลการดำเนินงาน

2. รายงานการดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาวิจัย ซึ่งปัจจุบันมีคณาจารย์ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยวิจัย ในปีงบประมาณ 2558 ได้แก่ หน่วยวิจัยการสาธารณสุขเชิงบูรณาการ และ หน่วยวิจัยพิษวิทยาและโรคติดเชื้อ

3. ประธานอนุกรรมการ ได้ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการวารสาร Asia Journal of Public Health ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ดำเนินการออกวารสารอย่างต่อเนื่อง

4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ กลุ่ม และหน่วยวิจัยของสถาบันต่างๆ ในเครือข่าย เพื่อจะได้ประสานงานหรือร่วมมืองานกันระหว่างสถาบัน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างสถาบัน หากมีเนื้อหาและงานที่เกี่ยวข้อง  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th