หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุวิมล  บวรศุภศรี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   14 ก.พ. 2558    ถึงวันที่   15 ก.พ. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยสงขลานนครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2558 (MCQ) วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ก.พ. 2558


  เนื้อหา ?
   ได้เข้าร่วมการดูแลนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ในการเดินทางไปสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2558 (MCQ) วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โดยดูแลตรวจสอบการเตรียมเอกสาร ที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ ได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารแสดงสิทธิ์เข้าสอบ มาแสดงเมื่อเข้าห้องสอบ ดูแลให้ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการเข้าสอบอย่างเคร่งครัด

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  พบว่านักศึกษาบางท่าน ลืมพริ้นท์เอกสารแสดงสิทธิ์เข้าสอบมา จึงได้นำเอกสารสำรองซึ่งมีการจัดเตรียมไว้ให้นักศึกษาแทน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำข้อบกพร่องหรือปัญหาที่พบ มาปรับปรุง แก้ไข เพื่อเป็นแนวทางลดความผิดพลาดในการสอบของนักศึกษาในครั้งต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th