หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   14 ก.พ. 2558    ถึงวันที่   15 ก.พ. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเภสัชกรรม และ ม.อ.   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การคุมสอบใบประกอบวีชาชีพเภสัชกรรม MCQ 1/2228
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ก.พ. 2558


  เนื้อหา ?
  

ได้เข้าร่วมคุมนักศึกษาเพื่อไปสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งได้ตรวจสอบนักศึกษาให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยทุกประการ เพื่อให้พร้อมเข้าสอบ  และนอกจากนี้แล้วได้เป็นกรรมการร่วมเปิดข้อสอบกับทางสภาเภสัชกรรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีความยุติธรรม   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาใช้ในการเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม กรณี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสนามสอบ และนอกจากนี้แล้วได้เป็นแนวในการดูแลนักศึกษาเพื่อการเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ใช้ปรับปรุงกระบวนการดูแลนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่จะเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th