หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาโรจน์  เพชรมณี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   29 ม.ค. 2558    ถึงวันที่   30 ม.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยพะเยา   จังหวัด  พะเยา
  เรื่อง/หลักสูตร    นำเสนองานวิจัย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ก.พ. 2558


  เนื้อหา ?
  นำเสนองานวิจัยแบบ Oral Presentation เรื่อง การพัฒนาศักยภาพแกนนำในการสร้างเสริมต้นทุนชีวิต ให้กับเด็กและเยาวชน ในเขตอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  จัดศึกษารูปแบบการจัดงานนำเสนอผลงานวิจัย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยต่างสถาบัน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ได้แนวคิดในการพัฒนางานวิจัยต่อไปในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th