หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มนัส  โคตรพุ้ย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   28 ม.ค. 2557    ถึงวันที่   30 ม.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยพะเยา   จังหวัด  พะเยา
  เรื่อง/หลักสูตร    พะเยาวิจัย
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    06 ก.พ. 2558


  เนื้อหา ?
  เป็นงานประชุมวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 4 ซึ่งเน้นการวิจัยที่เป็นหลักในฐิ่นเน้นการวิจัยที่นำความรู้ทางภูมิปัญญาในชุมชนมาสร้างเป็นนวัตกรรมหรือผลผลิตที่สามารถตอบสนองต่อชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่น่าภูมิใจ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำแนวทางการดำเนินงานมาเป็นแนวคิดในการทำวิจัยต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การสร้างงานวิจัยจากผลผลิตของชุมชน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th