หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทัศนี  ชูเชื้อ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   05 ม.ค. 2558    ถึงวันที่   10 ม.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    กิจกรรมเภสัชสัมพันธ์ครั้งที่ 27 และสัมมนาอาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 ก.พ. 2558


  เนื้อหา ?
  

1. นำนักศึกษาเดินทางไป-กลับ เพือเข้าร่วมกิจกรรมเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อยและปลอดภัย

2. สัมมนาอาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เพื่อนำแนวทางมาปรับปรุงการพัฒนาการดูแลนักศึกษาต่อไป
   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข
แนวทางการดูแลนักศึกษาใน Generattion Y เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และจบออกไปเป็นเภสัชกรที่ตรงกับความต้องการของสังคม


  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0471 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th