หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อิศรา  ประจงไสย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   04 พ.ย. 2557    ถึงวันที่   06 พ.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 ม.ค. 2558


  เนื้อหา ?
   ประชุมเกี่ยวกับความก้าวหน้าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   ได้พัฒนาความรู้ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   นำมาประยุกต์พัฒนางานวิจัยเพื่อผลิตเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทางห้องปฏิบัิตการ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th