หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพ็ญโฉม  จันทร์หวาน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   21 ม.ค. 2558    ถึงวันที่   24 ม.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัด  ขอนแก่น
  เรื่อง/หลักสูตร    International conference on research for social devotion in commemoration of the n50th anniversary o
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 ม.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  

งานวิจัยของ มข มีมากมายซึ่งล้วนแล้วแต่ได้นำความรู้นั้นมาใช้ในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติต่อไป  และงานวิจัยเกือบทั้งหมดเหล่านี้ได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ทำให้รู้ว่าคนไทยนั้นมีศักยภาพที่ไม่แพ้ต่างชาติ  รัฐบาลไทยก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่อาจารย์และนักวิจัย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เป็นแรงผลักดันให้ตนเองทำงานวิจัยมากขึ้น เพื่อการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th