หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรรณา  นิลพัฒน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   26 ม.ค. 2558    ถึงวันที่   27 ม.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การประยุกต์ใช้ Google Apps ในการทำงาน รุ่นที่ 1
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 ม.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  1) การใช้งานโปรแกรม Google Drive 2) การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form 3) การจัดตารางงานร่วมกันด้วย Google Calendar 4) การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Formการจัดตารางงานร่วมกันด้วย Google Calendar

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  1)จะนำความรู้ในเรื่องการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form ไปถ่ายทอดให้นักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ได้เข้าใจวิธีการใช้ ทั้งนี้เพื่อการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ ต่อไป 2)เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมในการเขียนเว็บไซต์ด้วย Google sites เพื่อนำมาเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หลักของสำนักวิชา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th