หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   07 ม.ค. 2558    ถึงวันที่   09 ม.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   วช/สลช   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการจัดอบรม ผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ สัตวแพทย์ และกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 ม.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  

- การเลี้ยงและการใช้สัตว์ทางวิทยาศาสตร์

- พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

- มาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน

-จรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

- เทคนิคและวิธีการปฏิบัติต่อสัตว์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

จรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และ เทคนิคและวิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา MTH-239  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- ข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการทั้งในระดับบุคคลผู้ใช้สัตว์ทดลอง และระดับสถายันที่มีการใช้สัตว์ทดลอง ตาม พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่

1. ใบอนุญาตการใช้สัตว์ทดลองและการขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาต

2. มาตรฐานของสถานเลี้ยงสัตว์ทดลองของสถาบัน

3. คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน และมาตรฐานการดำเนินงานดังกล่าวพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0466 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th