หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   22 ธ.ค. 2557    ถึงวันที่   25 ธ.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    การจัดการงานวิจัยทางคลินิก ครั้งที่ 2
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 ม.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  ได้รับฟังการอบรมเรื่องการจัดการงานวิจัยทางคลินิกจากประสบการณ์ในการดำเนินงานวิจัยทางคลินิกของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (RIHES)

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการดำเนินการของโครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ ซึ่งเน้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัยทางคลินิก  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพื่อให้โครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพเป็นแหล่งให้บริการในด้านเครื่องมือ และสถานที่ทำวิจัย สำหรับการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th