หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   17 มี.ค. 2557    ถึงวันที่   18 มี.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Gibthai Training Center    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    RNA intereference (RNAi): A Gene Knockdown Technology
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    15 ม.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  การยั้บยั้งการแสดงออกของยีน หรือ Knockout gene expression นั้นถูกศึกษามากว่า 20 ปี วิธีการนี้เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติของยีนในระดับ mRNA หรือ Posttranscriptional level จากการค้นพบ RNA intereference (RNAi) ช่วยทำให้การศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาการยับยั้งการแสดงออกของยีนเป้าหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การศึกษา RNAi นั้นคือการนำ siRNA เข้าสู่เซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ด้วย transfection reagent ที่มีประสิทธิภาพในการทำการ transfection และทำให้เซลล์รอดชีวิตสูง หลังจากที่ siRNA เข้าสู่เซลล์ สามารถนำ RNA ของเซลล์นั้นๆ มาหาระดับของการถูกยั้บยั้งด้วยเทคนิค Real time PCR ต่อไป การศึกษางานทางด้าน RNAi สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาในสิ่งมีชีวิตระบบอื่นๆ เช่น ไวรัส แมลง พืช สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมถึงในมนุษย์ด้วย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มีรายวิชา MTH-414 อณูวิทยาทางการแพทย์ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะปรับเนื่อหารายวิชาให้ทันสมัยมากขึ้น โดยจะเพิ่มหัวข้อเรื่อง RNAi นี้ในการเรียนการสอน 2/2557 ต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th