หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   12 ม.ค. 2558    ถึงวันที่   14 ม.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   TISTR   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    นำเชื้อจากงานวิจัยไปจัดเก็บรักษาที่ TISTR
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ม.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  

นำเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้จากอากาศ แสดงฤทธิ์ต้าน MRSA ไปจัดเก็บรักษา ที่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR)   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

จัดเก็บรักษาเชื้อเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

สามารถนำจุลินทรีย์ที่ฝากเก็บรักษาไว้ที่ TISTR  มาใช้เพื่อการศึกษางานวิจัยได้อย่างต่อเนื่องพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th