หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   28 ธ.ค. 2557    ถึงวันที่   30 ธ.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Thailand Halal Assembly 2014,
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ม.ค. 2558


  เนื้อหา ?
   การสร้างสัญญะใหม่ Thailand Diamond Halal
- งานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล ครั้งที่ 7 (HASIB)
- Thailand Halal Expo 2014 ที่รวมผู้ประกอบการฮาลาลทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 200 บูธ
- การประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยมาตรฐานฮาลาล (1st Halal CB Convention)
- การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยไปสู่ตลาดโลก (Marketing Workshop) ภายใต้หัวข้อ “Importance of Halal Branding for Export Enhancement

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒฯผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหารเสริมเพื่อสุขภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานฮาลาล ในการสร้างผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดกลุ่มผู้บริโภคมุสลิมและทั่วไปได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ถ่ายทอดความรู้สู่นักศึกษา คณาจารย์ และชุมชน กลุ่มสมุนไพรท้องถิ่น SMEs OTOP เพื่อให้เข้าใจและสามารถสร้างผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดกลุ่มผู้บริโภคมุสลิมและทั่วไปได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th