หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นันทวัน  วังเมือง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   22 ธ.ค. 2557    ถึงวันที่   25 ธ.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    การอบรมหลักสูตรการจัดการงานวิจัยทางคลินิก ครั้งที่ 2
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 ม.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  ความสำคัญและประโยชน์ของงานวิจัยทางคลินิก ตลอดจนการออกแบบและจัดการงานวิจัยทางคลิกนิก ตั้งแต่การจัดการข้อมูล การรับสมัครและขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมโครงการ การจัดการทางและความระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางคลินิก กรพัฒนาเครือข่ายทางงานวิจัยทางคลินิก รวมทั้งการจัดการและบริหารการเงิน แหล่งทุนสำหรับการทำงานวิจัย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ระบบการจัดการงานวิจัยที่ดียังมีประโยชน์ในการเป็นแนวทางเพื่อการจัดการงานวิจัยที่ดีอีกด้วย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  งานวิจัยทางคลินิกเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคอีกด้วย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th