หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   19 ธ.ค. 2557    ถึงวันที่   19 ธ.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2557
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ม.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  

1.               ข้อมูลจากสภากายภาพบำบัดแจ้ง ดังนี้

1.1          กำหนดการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดในปี 2558 โดยกำหนดเป็นสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกุมภาพันธ์ กรกฏาคม กันยายน และพฤศจิกายน

1.2          ขอความร่วมมือแต่ละสถาบันจัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ในวันที่ 20 มกราคม 2558 หรือในช่วงเดือน มกราคม 2558 โดยขอให้กำหนดเป็น Theme “กายภาพบำบัดมีบทบาททุกช่วงอายุ”

2.               พิจารณาความคืบหน้าการจัดทำโครงการหลักสูตร 4 เดือน ซึ่งหลักสูตรกายภาพบำบัดชุมชนได้ดำเนินการสำเร็จไปแล้ว 1 หลักสูตร ต่อไปสภาสถาบันฯ จะจัดทำอีก 3 หลักสูตร ได้แก่ กายภาพบำบัดระบบหัวใจและหลอดเลือด กายภาพบำบัดในเด็ก กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง

3.               พิจารณาความคืบหน้าโครงการพัฒนา Clinical Instructor (CI) โดยกำหนดเป็นโครงการอบรมร่วมกับการประชุมวิชาการที่สมาคมจัดประจำปี  ในเรื่อง จิตปัญญา โดยให้ส่งสถาบันละ 2 คน 16 สถาบัน และ CI ที่มาจากโรงพยาบาลอีก 18 คน

4.               พิจารณาร่วมกันทำฐานข้อมูล CI โดยกำหนดมาตรฐานคุณสมบัติของ CI และมาตรฐานสถานที่ฝึกงาน และค่าตอบแทน CI ให้เป็นไปตามเกณฑ์สภาที่เคยตกลงกันไว้

5.               พิจารณารูปแบบการจัดสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ให้มีรูปแบบอื่นนอกจากข้อเขียน เช่น การสอบปฏิบัติ หรือการสอบ OSCE และให้มีการจัดสอบก่อนเรียนจบตามหลักสูตรเพื่อสะสมคะแนน อย่างน้อย 3 รอบ เพื่อให้บัณฑิตที่จบสอบผ่านได้มากขึ้น

6.               พิจารณาการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพ และการประชุมปฏิรูปการศึกษาในศตวรรธที่ 21 โดยเน้น IPE (Interprofessional education) และ Transformative learning จัดการเรียนการสอนโดยจิตปัญญา

7.               พิจารณาการให้รางวัลคุณธรรมจริยธรรมกับนักศึกษากายภาพบำบัด โดยให้แต่ละสถาบันคัดเลือกนักศึกษา และส่งผลงาน ภายใน 15 มี.ค.58 โดยให้แจกรางวัลในพิธีไหว้ครูของแต่ละสถาบันเอง

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำผลการพิจารณามาเผยแพร่กับบุคคลากรในสาขาวิชาฯ และสำนักวิชาฯ

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ดำเนินการบริหารสาขาวิชาฯ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยและสภากายภาพบำบัดพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th