หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สลิลา  เศรษฐไกรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   22 ธ.ค. 2557    ถึงวันที่   26 ธ.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลรามาธิบดี   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การทดสอบสมรรถภาพปอด
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 ม.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  อบรมเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาของระบบทางเดินหายใจ เทคนิคและการแปลผลของการทดสอบสมรรถภาพปอด ปฎิบัติการทดสอบสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยจริงที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนการสอนในราวิชากายภาบำบัดในระบบทางเดินหายใจ 1 และ 2 ในหัวข้อการทดสอบสมรรถภาพปอด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ฝึกพัฒนาการปฏิบัติกาทดสอบสมรรถภาพปอดเพื่อใช้ในชั่วโมงปฎิบัติการ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th