หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จุไร  หมื่นนรา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   07 ธ.ค. 2557    ถึงวันที่   11 ธ.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศคภท. และประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน ศคภท. ประจำปี 2557
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 ธ.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

1. ฟังบรรยายพิเศษบรรยายพิเศษ หัวหข้อ เทคนิคการทำงานเหนือควาดคาดหมาย โดย ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจและคณะ

2. เข้าร่วมเวทีการนำเสนอผลงาน Poster และ Oral Presentation  โดยได้นำเสนอผลงานแบบ Poster  เรื่อง การบริหารจัดการแบบ "รวมบริการประสานภารกิจ : มุ่งเน้นผลงาน

3.เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice)

5. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อกระชับความร่วมมือในเครือข่าย 18 สถาบัน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ระบบงานที่เป็น Best practice  ของแต่ละสถาบัน ที่ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู็ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับระบบงานของสำนักวิชาฯ ได้ ถึงแม้จะมีปัญหาและอุปสรรค ในส่วนของโครงสร้างบริหารองค์กรที่แตกต่างกัน  แต่หลายงานที่สามารถนำมาใช้ได้

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การสำเสนอผลงานในลักษณะ Poster  Presentation  และ  Oral Presentation ในระดับบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ

 พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th