หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิริพร  ด่านคชาธาร   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   11 ธ.ค. 2557    ถึงวันที่   12 ธ.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูยเสีย (TPM: Focused Improvement)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ธ.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

แนวคิดของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อการปรับปรุงขัดการสูยเสียของเครื่องจักรให้เป็นศูนย์ การแบ่งระดับความสำคัญของความสูญเสีย โดยใช้เครื่องมือในการปรับปรุง พร้อมทั้งขั้นตอน และวิธีการปรับปรุงเพื่อลดความสูยเสีย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ให้นักศึกษาเข้าใจ และสามารถปฏิบัติ คำนวณหาประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร ทราบและเข้าใจถึงโครงสร้างความสูญเสียหลัก 16 ประการที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

พัฒนาด้านการสอนเชิงการบริหารงานด้วยเทคโนโลยี TPM ที่เป็นเครื่องมือการบริหารงานของผู้บริหารในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นเส้นทางให้นักศึกษา ก้าวสู่การทำงานได้อย่างมั่นใจพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th