หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   27 พ.ย. 2557    ถึงวันที่   27 พ.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ (คณะทำงานย่อยจัดทำคู่มือเวชศาสตร์การบริการโลหิต)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 ธ.ค. 2557


  เนื้อหา ?
   สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ (คณะทำงานย่อยการจัดทำคู่มือธนาคารโลหิต) เมื่อวันที่ 27 พย 57 ที่ผ่านมามีดังนี้
1. การจัดทำคู่มือธนาคารโลหิต ซึ่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และคงต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าที่ทำเสร็จ อาจต้องมีการนัดประชุมอีก 3-4 ครั้ง หลังจากนั้นจะทำประชาพิจารณ์ก่อนที่จะมีการใช้จริง
2. คณะอนุกรรมการฯ จะมีการปรับเกณฑ์มาตรฐานความรู้เทคนิคการแพทย์ โดยเอกสารแนบที่ส่งมาเป็นเพียงการปรับแก้ไขเฉพาะงานด้านธนาคารโลหิตในเบื้องต้น ภาพรวมจะมีการปรับเกณฑ์เป็น 5 ในหลายหัวข้อคะ
3. สรุปการประชุมซึ่งจากการที่ได้จดบันทึกการประชุมและสรุปมาของงานธนาคารโลหิตคือทางผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำว่าอยากจะเสนอให้สภาเทคนิคการแพทย์ฯ กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติด้านสัดส่วนอาจารย์ผู้คุมปฏิบัติการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกหรือผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลมาร่วมคุมปฏิบัติการร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อนักศึกษาจะได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงทางคลินิกและยังเป็นการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการร่วมกันอย่างไรก็ตามสิ่งที่สรุปมาเป็นเพียงความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะทำงานคู่มือธนาคารโลหิตชุดย่อย ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาฯ ใหญ่ 
   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามที่สภาวิชาชีพกำหนด  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้นั้นไปพัฒนานักศึกษาเพื่อที่จะให้มีบุคลากรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th