หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   01 ธ.ค. 2557    ถึงวันที่   03 ธ.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Ubonrachathani University   จังหวัด  อุบลราชธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    World congress on food and clinical nutrition for health and wellness
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ธ.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

The topics of lectures focus on the impact of Nutritional Quality of Bioactive Compounds and Functional Food on Long-Term Health as below; 

  1. Advances in Delivery of Bioactive Nutrients in Food Matrix
  2. Industrial Perspectives on Future Developments in Agriculture, Food and Nutrition for Health and Wellbeing
  3. Current Trend in Natural Health
  4. Role of Biotechnology in Food and Nutrition: Risks and Benefits
  5. Traditional and Alternative Healthcare in Modern World
  6. Role of traditional and alternative medicine in healthcare

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

Translation the knownlage of Food and Nutrition for Health and Wellbeing  to staffs and students. Keep going on the collaboration and development the research grant with the collaborative investigator group.  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  This conference provided opportunities to meet and share experiences with representatives from the international pool of experts in  food, nutrition and healthcare. It also provided an excellent occasion for forging links with government officials, academics and business communities. The experts and participants interested our research to market health products. They also would like to collaborate and using our products as  model.

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th