หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   02 ธ.ค. 2557    ถึงวันที่   03 ธ.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ USAID-LEAF   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    National Seminar on Integrating Climate Change into University Curricular
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 ธ.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

- การนำเสนอภาพรวมและกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับ Reginal Climate Change ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 1) Basic Climate Change 2) Social and Environmental Soundness 3) Low Emission and Land Use Planning 4) Carbon Measurement and Monitoring

- Concept ที่สำคัญ กรณีศึกษา และหลายๆประเด็นเกี่ยวกับ Climate Change ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการสอนในสหสาขาวิชาต่างๆ

- การสาธิตการสอนซึ่งได้นำ Curriculum Material ซึ่งได้ถูกพัฒนามาประยุกต์ใช้

- การวางแผนร่วมกันของผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นคณาจารย์จาก 11 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการพัฒนา Climate Change Education Program ในประเทศไทย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การผนวกเอาประเด็นเรื่อง Climate Change ซึ่งเป็นประเด็นทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและกำลังได้รับความสนใจ เข้ากับรายวิชาต่างๆที่รับผิดชอบได้แก่ รายวิชามลพิษทางอากาศและการควบคุมซึี่งมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และรายวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องอย่างหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th