หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   02 ธ.ค. 2557    ถึงวันที่   04 ธ.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  ขอนแก่น
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 (วทท40)
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    06 ธ.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 (วทท40) ภายใต้หัวข้อ " วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่วิถีพัฒนาอาเซียน Science and Technology towards ASEAN Development " ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชาออร์คิด โดยมีนักวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการในภาคบรรยายและ ภาคโปสเตอร์ ในแนวทางการวิจัยที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำงานวิจัย หรือใช้ร่วมในการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมงานวิจัยในชั้นเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาภาคนิพนธ์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาแนวทางวิจัยในห้องทดลองสู่การวิจัยเชิงพาณิชย์ให้ได้มากที่สุด

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th