หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พัชราวดี  ศรีรักษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   18 พ.ย. 2557    ถึงวันที่   19 พ.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สสส.+สช.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    National National Health Profession Education Reforn Forum: ANHPERF 1st “Institutional Reform towar
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 พ.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

เป้าหมายของการ reform คือปรับทั้งเป้าหมาย กระบวนการ และ เนื้อหา ในการวางแผนการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการระหว่างระบบบริการและการพัฒนาบุคลากร โดยเน้นให้ร่วมกันสร้างกลไกที่จะปรับทั้ง ระบบโรงพยาบาล สถานศึกษา สภาวิชาชีพ และสังคมท้องถิ่น ในระบบกลไกที่จะสร้างจะคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระบบบริการและสถานศึกษา เทคโนโลยีทั้งด้านการศึกษาและการบริการ การตอบสนองต่อการปรับกลไกในแต่ละท้องถิ่น และคำนึงถึงหัวใจความเป็นมนุษย์เป็นหลัก

          มีการนำเสนอวิดีทัศน์ที่ต้องการสื่อให้ทราบว่าถึงเวลาแล้วที่จะปฏิรูปการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้านสุขภาพในบริบทสังคมไทยในปัจจุบัน “มิใช่เพียงโลกที่เปลี่ยนไป โรคก็กำลังเปลี่ยนไปด้วย”  ในการเรียนการสอนต่อไปจำเป็นต้องเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาจารย์ไม่ใช่ผู้สอน อาจารย์เป็นโค้ชที่คอยให้คำปรึกษาในการเรียนการสอนด้วยตัวของผู้เรียนเอง เน้นการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ร่วมกับปลูกฝังการใช้หัวใจในการให้การรักษาผู้ป่วยจากอาจารย์

          การเรียนรู้เน้นการเรียนรู้ที่ครอบคลุมบริบทที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อให้ประโยชน์และตอบโจทย์สังคม โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในมาก

Faculty development

          ให้ผู้เรียนมี community-communication skill ที่ดี มีการฝึก clinical service ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 และเน้นการฝึกเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพ โดยใช้คำว่า trandisciplinary แทน multidisciplinary เพื่อให้เกิดการ overlap ของการทำงานระหว่างกันมากขึ้น และมีการจัดรูปแบบการเรียนรู้ตามรูปแบบ ของ Yvonne Steinevt

          อาจารย์จำเป็นต้องมีทักษะที่ดีทั้ง Clinical skill และ Professional skill และจากการวิเคราะห์สถาบันการศึกษาในวิชาชีพด้านสุขภาพพบว่ามีทั้งวิชาชีพที่มีการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบแล้ว และยังไม่เป็นระบบชัดเจน (กายภาพบำบัด มีเป็นระบบชัดเจน) และมีการกล่าวถึงวิธีการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน 2 แบบ คือ

          Common Approach – Formal, Group

·       Workshop and seminars

·       Conference

·       Short Courses

Less Common

·       Mentorship

·       Knowledge sharing

·       Peer coaching

การวิเคราะห์สถานการณ์ในสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพในปัจจุบันเรื่องอาจารย์ พบว่า

1.       ขาดแคลนบุคลากรที่จะเป็นครูและขาดคุณสมบัติไม่ครบถ้วนก่อนเป็นครู

2.       ยังไม่มีการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบ

3.       การพัฒนาขาดความต่อเนื่องทั้งระบบและกลไก

4.       ขาดการธำรงรักษาอาจารย์ที่มีคุณภาพให้คงอยู่ในระบบ

 

ประเด็นท้าทายในแต่ละวิชาชีพต่างๆ ในภาพรวมคล้ายๆ กันทุกวิชาชีพ

1.       มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ต้องหาเงินเพื่อเลี้ยงตัวเอง

2.       มี KPI ที่เน้นความเป็นนานาชาติ แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ และเกิดคุณค่าใดๆ

3.       เน้นการวิจัย ทำให้ไม่สามารถลงไปช่วยระบบสาธารณสุขไทยได้อย่างแท้จริง

4.       พยายามให้ ranking มหาวิทยาลัยสูงขึ้น ซึ่งมักจัดอันดับโดยงานวิจัย

 

ประเด็กจากหน่วยบริการสาธารณสุข

          มองว่าประเทศไทยเป็นหลุมดำของระบบสุขภาพแล้ว พัฒนาไปช้า แม้จะมีแพทย์ที่เก่ง เทคโนโลยีก้าวหน้า จนมี medical tour มากมาย แต่สาธารณสุขคนในประเทศยังไม่ดี ปัจจุบันจึงได้ปรับระบบสุขภาพเป็น ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) และแบ่งเป็น 12 เขตตามภูมิภาคต่างๆ พยายามปรับ  service plan ให้กระจายตัวดีขึ้น ปรับโครงสร้างแพทย์ให้กระจายออกไปจากกรุงเทพมากขึ้น แต่ยังคงดำเนินการได้ยาก

ประเด็นจาก สกอ.

          อยากให้มองว่าการกำหนดบริบทต่างๆ ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ รวมทั้งในแง่กฎหมายต่างๆ  สภาวิชาชีพควรมากำหนด essential content หรือควบคุมการสอบจบของนักศึกษาหรือไม่?

          ประเด็นจากสภาวิชาชีพ

สภาเน้นควบคุมการประกอบอาชีพและสภามีบทบาทรับรองสถาบันการศึกษาด้วย จึงมีผลต่อเนื้อหาการเรียนการสอนในแต่ละวิชาชีพ

ประเด็นร่วมคือคงต้องมีนโยบายร่วมกันระหว่างผู้ใช้บัณฑิต มีการประสานงานทุนให้นักศึกษา ร่วมคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียน รวมทั้งมีการประเมินจากประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต และมีแผนการใช้กำลังคนที่ชัดเจนมากขึ้น หลังสถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตตามที่หน่วยบริการแจ้งว่าผลิตไม่พอแล้วสุดท้ายเมื่อผลติเสร็จแล้วไม่มีการเปิดตำแหน่งรองรับที่เพียงพอทำให้เกิดปัญหา

 

ภาพรวมของวิชาชีพกายภาพบำบัด มีการกำหนดมาตรฐานทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาอาจารย์ พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ โดยยึดตามสภาวิชาชีพอื่นๆ ที่พัฒนามาก่อน เช่นพยาบาล

ประเด็นจากที่ประชุมทั้งหมดเน้นให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างทุกองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อปฏิรูประบบการศึกษาสำหรับบุคลาการด้านสุขภาพทั้งภาครัฐ เอกชนผู้ใช้บัณฑิต หน่วยฝึกงาน สถานศึกษา ต้องเกิดความร่วมมือกันอย่างแท้จริง และจะมีการประชุมเพื่อดำเนินการวางแผนอย่างต่อเนื่องโดยจัดการประชุมในครั้งหน้า ในเดือนมิถุนายน 2557   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ปรับทิศทางการเรียนการสอนและวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ปรับการสอนและวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th