หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุรดีนา  จารง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   /5 565    ถึงวันที่   /5 568
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว)   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 พ.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  1. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเเละการนำเสนอผลงานของผู้ได้รับทุนวิจัย รุ่นใหม่ รุ่นกลาง เเละเมธีวิจัย ของ จาก กองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว 2. เข้าร่วมฟังการเสนอผลงานรูปเเบบโปสเตอร์ เเละเเบบปากเปล่าจากนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย จาก สกว

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำข้อเเนะนำการทำวิจัยให้ประสบความสำเร็จ จาก นักวิจัยที่มีประสบการณ์ มาปรับใช้ในการทำวิจัยของตนเอง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th