หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พิมาน  ธีระรัตนสุนทร   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   10 พ.ย. 2557    ถึงวันที่   14 พ.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    วิทยาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 พ.ย. 2557


  เนื้อหา ?
   การประเมินผลกระทบสุขภาพ ขั้นตอนการดำเนินการ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือในการประเมิน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ โรงงานแยกก๊าซ และโรงไฟฟ้าจะนะ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   ข้อมูลการประเมินผลกระทบสุขภาพ การบูรณาการในการเรียนการสอน การพัฒนาการวิจัย การใช้เครื่องมือ กรอบแนวคิดใหม่ที่ทันสมัย ประสบการณ์การทำวิจัย และการประเมินผลกระทบสุขภาพ  การให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามกรณีเกิดข้อร้องเรียน ปัยหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การพัมนาเครื่องมือในการทำวิจัยด้านประเมินผลกระทบสุขภาพ

การพัฒนาการวิจัย

การศึกษาและบูรราการการเรียนการสอน และการให้ความรู้วิชาการแก่ชุมชนพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th